Главная » Статьи » "Школа,яка змінить світ"

Усі сучасні школи світу однакові

І. ЧОМУ?
  1. Усі сучасні школи світу однакові


При всьому різноманітті сучасних країн, – таких різних за географіч-
ним розташуванням, розмірами, історією, віросповіданням, етнічним
складом, рівнем економічного і соціального розвитку, політичним век-
тором тощо, – всі вони здійснюють загальну освіту своїх підростаючих
поколінь у школах, які працюють на засадах класно-урочної системи.
Сьогодні у Світі функціонують загальноосвітні школи, які принципово
не відрізняються одна від одної.
У цьому легко переконатися, якщо виділити основні особливості, еле-
менти шкільних систем найрізноманітніших країн світу і порівняти їх.
Вони всюди однакові. Назвемо їх:
– Головною метою шкільних систем є освітня мета, що базується на
конкретному переліку освітніх знань, умінь і навичок, які мають опанува-
ти учні у процесі навчання. Це визначено відповідними навчальними пла-
нами, навчальними програмами, підручниками, посібниками і фаховою
підготовкою вчителів відповідного профілю.
– Передбачений шкільними програмами обсяг знань передається
школярам за допомогою окремих навчальних предметів, які створюють-
ся на базі окремих наук.
– Увесь навчальний процес організовується і скеровується вчителя-
ми на чолі з адміністрацією шкіл.
– Процес засвоєння знань школярами проходить в учнівських групах-
класах, які складаються з учнів одного віку і які є постійним об’єднанням
конкретних дітей протягом кількох років чи навіть усього періоду навчан-
ня їх у школі.
– З початком нового навчального року група-клас переходить на но-
вий, більш високий рівень (клас, ступінь) щодо опанування загальноос-
вітніх знань.
– За віком дітей усі класи поділяються на три окремі групи, на три
рівні – початкову школу, середню і старшу.

– Щоденний навчальний процес поділено на приблизно рівні за ча-
сом частини-порції – уроки. Між уроками проводяться перерви, на яких
учням дається можливість відпочити від занять із навчальних предметів.
– На одному уроці вивчається тільки один певний навчальний
предмет.
– Послідовність уроків протягом навчального дня визначається для
кожної конкретної групи-класу спеціальним розкладом, розробленим ад-
міністрацією школи на основі навчальних програм і планів, затверджених
Міністерством освіти.
– За певні обсяги здобутих знань з кожного навчального предмету
вчителі виставляють учням оцінки (у цифровому вираженні), які харак-
теризують якість засвоєних конкретним учнем знань.
– Крім безпосередніх занять на уроках, учні також виконують домаш-
ні завдання у позаурочний час.
– За результатами навчання у школі (за підсумковими оцінками), ви-
пускники можуть одержати право на подальше навчання для набуття
певної професії.
Це все ознаки класно-урочної системи, і ці складові можна знайти у
школах будь-якої сучасної країни світу. Класно-урочна система існує вже
більше 300 років. Тоді це була дуже прогресивна система, яка, безумов-
но, зіграла величезну роль у подальшому розвитку людської цивілізації.
В умовах цієї системи навчалися не тільки сучасні покоління, але і кілька
попередніх. Щось інше, крім класно-урочної системи, нікому і на думку не
спадає, коли говорять про загальноосвітню школу.
Наголосимо: сучасні шкільні системи в різних країнах світу одна від
одної принципово не відрізняються, оскільки працюють на засадах од-
нієї і тієї ж класно-урочної системи.
Якщо й існують відмінності в різних сучасних шкільних системах, то
вони швидше мають кількісні розбіжності, а не якісні: тривалість навчаль-
ного року, кількість дітей у групі-класі, кількість оцінок, яку учень може
одержати за рік, а також можлива кількість балів в одній оцінці, розміри
середньої заробітної платні вчителя, кількість годин, що відводяться на
вивчення того чи іншого навчального предмету тощо. Але ці відмінності
не мають суттєвого впливу на кінцевий результат: на рівень освіченості,
розвинутості і вихованості випускників шкіл.
Значно більший вплив на знання, уміння і навички випускників різ-
них країн мають економічні та соціокультурні відмінності тих країн, де
діти зростають. Але й ці відмінності, як відомо, в сучасному глобалізова-
ному світі поступово зводяться нанівець.

Категория: "Школа,яка змінить світ" | Добавил: nightanja (12.03.2015)
Просмотров: 1056 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar