Главная » Статьи » "Школа,яка змінить світ"

Чотири стрижні нової навчально-виховної системи ТрейЛі

                ІІІ. ЯК?


Чотири стрижні нової навчально-виховної системи ТрейЛі

Щоб забезпечити зазначені вище освітні, виховні, розвивальні цілі і
задачі, щоб у повному обсязі реалізувати нову концепцію цілей вихован-
ня підростаючих поколінь, потрібна принципово нова навчально-виховна
система. Саме така система, яку ми назвали ТрейЛі, і буде викладена ниж-
че. ТрейЛі є набагато ефективнішою від традиційної класно-урочної сис-
теми і матиме більше різноманітних організаційних „деталей-елементів”.
Система ТрейЛі функціонує на засадах 7 стрижнів:
САМОВДОСКОНАЛЕННЯ
ВЗАЄМОТУРБОТА
САМОВРЯДУВАННЯ
НОРМАТИВИ
БАГАТОКОЛЕКТИВНІСТЬ
ВЧИТЕЛЬ
ГРОМАДА
Розглянемо ці організаційні основи системи ТрейЛі більш докладно.
Самовдосконалення – це час, який учень приділяє безпосередньо
самостійній роботі для вдосконалення своєї особистості, керуючись
при цьому своїм головним документом – „Щоденником успіхів” (або
матрицею-мінімумом). „Щоденник успіхів” – це докладна програма різно-
бічного розвитку учня для кожного даного етапу становлення його осо-
бистості, де конкретно і детально визначені цілі, задачі і зміст усього того,
що учень має досягати. У цьому ж „Щоденнику успіхів” (ЩУ) фіксуються
всі додаткові успіхи і досягнення школяра. Система спеціальних щоден-
них режимних моментів і вправ привчає кожного учня до постійного і
різнобічного самоспостереження, самоаналізу і самокорекції.
Взаємотурбота – допомога школярів один одному, у тому числі до-
помога старших дітей молодшим у досягненні ними тих цілей і задач,
що визначені у ЩУ. Саме на основі взаємотурботи буде побудоване жит-
тя численних шкільних первинних колективів, оскільки всі вони будутьрізновіковими, і кожен учень буде членом кількох таких колективів, де ко-
жен старший відповідає за молодших. І ця відповідальність за молодших
буде одним з головних обов’язків кожного школяра. З одного боку, вза-
ємотурбота буде чи не найважливішим механізмом в організації всього
життя школи, а з іншого боку, сама організація шкільного життя буде ста-
вити школярів перед необхідністю допомагати один одному, вболівати за
своїх товаришів, виявляти терпіння, взаємоповагу і доброту.
Самоврядування – це реальна участь самих школярів в управлінні
життям школи. У новій школі практично всі процеси шкільного життя
будуть плануватися, спрямовуватися і організовуватися самими учнями
на засадах реальних прав і повноважень, але в межах чітко і детально роз-
роблених норм шкільного життя. Педколектив школи та її адміністрація
виступають у ролі консультантів, але сам процес управління внутрішнім
життям школи здійснюється відповідними учнівськими органами і упо-
вноваженими особами (учнями).
Нормативи – це чітко і детально виписані норми усіх складових час-
тин життя школи. Всі ці норми об’єднані в „Кодекс норм шкільного жит-
тя” і їх дотримання є незаперечним обов’язком кожного учня і кожного
дорослого, який тією чи іншою мірою бере участь у житті школи.
Багатоколективність – це значить, що в умовах нової школи кожен
учень буде членом не менше як 5-7 первинних колективів. Кожною іншою
діяльністю, у тому числі іншим навчальним предметом, учень буде займа-
тися у іншому колективі. Змінюючи протягом дня діяльність, учні будуть
змінювати і колектив.
Учитель – на прохання учня або за спеціальним графіком (чи за
власною ініціативою) проводить індивідуальні консультативні, залікові
або тренінгові заняття, які спрямовані, головним чином, на вирішення
певних потреб учнів, пов’язаних з опануванням ним усіх норм, передба-
чених його ЩУ. В умовах системи ТрейЛі роль вчителя стане більш ба-
гатогранною, універсальною. Для вчителя значно зменшиться функція
організатора, керівника, менеджера і помітно зросте роль консультанта,
радника, старшого товариша. Основний робочий час вчителів буде спря-
мований на індивідуальну роботу з окремими учнями. Фактично основ-
ним обов’язком вчителя у школі буде формувати особистості школярів
своєю власною особистістю, власним прикладом, своїм ставленням до
інших людей, до самого себе, до своєї справи, до культурних надбань люд-
ства тощо. Тому особистість вчителя буде головною складовою в його фа-
ховій майстерності.Громада – організація різноманітної діяльності учнів за участю бать-
ків дітей, випускників школи попередніх років, жителів мікрорайону шко-
ли, різноманітних фахівців, спеціально запрошених до школи. Програма
„Дорослі з нами!” – система постійної співпраці учнів і фахівців різних
галузей науки, техніки, виробництва, мистецтв тощо.

 

Категория: "Школа,яка змінить світ" | Добавил: nightanja (09.04.2015)
Просмотров: 855 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0